Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister

Bruk menyen over for å kjøre den rapporten du ønsker.

Som en følge av Kommmune- og regionreformen som ble igangsatt i 2014/2015 vil det bli vesentlige endringer i antall fylker og kommuner i årene fram til 2020

Fiskeridirektoratet har besluttet at fartøy som per 1.1.2018 allerede står i merkeregisteret i de aktuelle fylkene og kommunene skal kunne beholde fiskerimerkene de har inntil fartøyene slettes, selges eller dersom fartøyets eier flytter til en annen kommune. Fartøyene skal da tildeles fiskerimerke med de nye fylkes- og distriktskodene. For mer informasjon se Nyhetsoppslag 27.12.2017

Meld fra om eventuelle feil
Fiskeridirektoratet arbeider med et nytt fartøyregister. Dette innebærer at det eksisterende registeret ikke blir videreutviklet. Hvis du finner feil eller mangler ved det eksisterende fartøyregisteret, ber vi om at du kontakter oss, enten på telefon 55 23 83 36 eller e-post fmc@fiskeridir.no.

Det eksisterende registeret viser dagens situasjon for fisketillatelser (deltakeradganger/konsesjoner)

Merk at kvotene på fartøynivå viser kvote korrigert for avgitt eller mottatt kvote i kraft av slumpfiskordningen, mens kvotefleksibilitet på fartøynivå foreløpig ikke fremgår.

Det vil bli lagt ut oversikter over fartøy som har adgang til å fiske i kraft av leiefartøy-, samfiske- og slumpfiskordningen, samt oversikt over fartøy som er tildelt forskningskvoter.

Om statistikken - Kvoteregister
Om statistikken - Konsesjons- og deltakerregisteret
Om statistikken - Merkeregisteret
Om statistikken - Landings- og sluttseddelregisteret