Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister

Bruk menyen over for å kjøre den rapporten du ønsker.

Som en følge av Kommmune- og regionreformen som ble igangsatt i 2014/2015 vil det bli vesentlige endringer i antall fylker og kommuner i årene fram til 2020

Fiskeridirektoratet har besluttet at fartøy som per 1.1.2018 allerede står i merkeregisteret i de aktuelle fylkene og kommunene skal kunne beholde fiskerimerkene de har inntil fartøyene slettes, selges eller dersom fartøyets eier flytter til en annen kommune. Fartøyene skal da tildeles fiskerimerke med de nye fylkes- og distriktskodene. For mer informasjon se Nyhetsoppslag 27.12.2017

Meld fra om eventuelle feil
Hvis du finner feil eller mangler ved det eksisterende fartøyregisteret, ber vi om at du melder fra til oss om denne feilen ved å sende en e-post til postmottak@fiskeridir.no.

Fiskeridirektoratet arbeider med et nytt fartøyregister. Dette innebærer at det eksisterende registeret ikke blir videreutviklet. Det eksisterende registeret viser dagens situasjon for fisketillatelser (deltakeradganger/konsesjoner). I mange tilfeller vil dessverre kvote og fangst være misvisende.

Kvotene på fartøynivå viser kvote korrigert for avgitt eller mottatt kvote i kraft av slumpfiskordningen. Kvote og fangst vil imidlertid ikke være korrigert for ekstrakvoter eller overføringskvoter gjennom året eller mellom år. Når det gjelder fangst vil fangst relatere seg til tillatelsene som til enhver tid ligger på skroget. Det betyr at fangsten ikke nødvendigvis er fisket av nåværende eier, heller ikke på nåværende skrog.

Kvoteregisteret kan være feil for fartøy som er med i samfiskelag. I tilfeller der det aktive fartøyet tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet redusert overregulering som om det tilhører samme lengdegruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet. Kvoteregisteret korrigeres ikke for slik reduksjon i overregulering. Fiskeridirektoratet minner om at det er forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N for inneværende år som til enhver tid er bestemmende for kvotestørrelsen på det enkelte fartøy.

The Directorate of Fisheries is working on a new vessel register. This means that there will be no further development of the existing register. The existing register shows the current situation for commercial fishing permits (participation rights/licences). Unfortunately, quota and catch will be misleading in many cases.

The vessel level quotas show the quota corrected for granted or received quota by virtue of the Slumpfiskordningen (residual quota scheme). However, quota and catch will not be corrected for additional quotas or transfer quotas throughout the year or between years. With respect to catches, the catch will relate to the permits currently applicable to the hull. This means that the catch is not necessarily caught by the current owner, nor on the present hull.

Oppslag på bestemt fartøy

Fartøyopplysninger

Registreringsmerke:R 0020V Radio-/Kjenningssignal:LEWL Fartøynav: STRAUMBAS
 
Største lengde(m): 49,9 Art: DEKKET Motorkraft (HK): 3600
Lengde(m): Skrogmateriale: STÅL Byggeår motor: 1998
Bredde: 10,98 Byggeår: 1998  
Bruttotonnasje (1969): Ombygget:  
Bruttotonnasje (annen): 852 Dato målebrev: 03.08.2017 Merke/tinglysningsdato: 24.05.2017

Eieryopplysninger

Organisasjonsnummer: 984660626 Navn: BØMMELFISK AS Fiskermanntall:
Organisasjonsform: Aksjeselskap Postadresse: V/HÅKON MATRE, VÅGSHAGEN
Postnr/sted: 5582 ØLENSVÅG

Aksjonærer

Id/Organisasjonsnummer Navn Andel (%) Fiskermanntall
917144087 NORMAR III AS 25,46
954322467 NORMAR AS 24,43
989262416 GANTHI AS 50,11

Konsesjoner og deltakeradganger

Type Konsesjon / Kvotestørrelse
Kystmakrell-Garn/Snøre. 13-21,35m Hj.lengde (15,21)
Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (2,8847)
Kystreketrål Sør 11 m og over Fakt.Reke Sør. (1)
NVG-Kystfartøygruppen Hj.lengde NVG-sild (20,25)
Fakt.NVG-Sild (12,52)
Nordsjøsild Notfartøy < 21.35m Hj.lengde (14,05)
Fakt.Nordsjøsild,Notfrt<21,35m (9)
Sei sør.Notfartøy 13-27,5m. Fakt.Sei Sør,Seinot (1)
Konv.fartøy < 28m. Torsk sør for 62gr. Hj.lengde Torsk (12,28)
Fakt.Torsk Sør,Konv.redskap (1)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.NVG-Sild (1,212)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.NVG-Sild (4,144)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.NVG-Sild (8,344)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (2,3078)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (2,3078)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (0,5769)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (2,3078)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Nordsjøsild,Notfrt<21,35m (5,6)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Nordsjøsild,Notfrt<21,35m (4,8)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.NVG-Sild (9,176)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.NVG-Sild (6,72)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (1,1539)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.NVG-Sild (9,176)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (2,3078)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (1,1539)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Nordsjøsild,Notfrt<21,35m (4,8)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Nordsjøsild,Notfrt<21,35m (5,6)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (0,2885)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.NVG-Sild (7,512)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Makrell,Garnfar.13-21,35m (1,4423)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.NVG-Sild (8,344)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Reke Sør (0,6)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Nordsjøsild,Notfrt<21,35m (5,6)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.NVG-Sild (7,972)
Strukturkvoteordning - Kystflåten Fakt.Nordsjøsild,Notfrt<21,35m (7,2)
Avgrenset Nordsjøtrål Faktor - Sei Sør (0,5)
Vassildtrål

Årskvoten tildelt fartøyet i adgangsregulerte fiskerier

Fiskeslag Område Redskap Kvote (tonn)
Makrell Alle områder Konvensjonelle redskap 423,77
NVG-Sild Alle områder Notredskap 2023,61
Reke Nordsjøen/Skagerak Trålredskap 28,8
Sei Sør for 62. breddegrad Trålredskap 150
Sild Sør for 62. breddegrad Notredskap 519,72
Sild EU-sonen (ICES IVa og IVb ) Notredskap 255,6
Torsk Nordsjøen Konvensjonelle redskap 15
Vassild Nord for 62. breddegrad Trålredskap 325

Fangst registrert på fartøy i adgangsregulert fiske.

Fiskeslag Område Redskap Fangst(tonn) Siste landingsdato
Makrell Alle områder Trålredskap 435,01 17.06.2020
NVG-Sild Alle områder Trålredskap 2239,42 23.02.2020
Sild Sør for 62. breddegrad Notredskap 559,24 17.06.2020
Vassild Nord for 62. breddegrad Trålredskap 373,7 16.03.2020